powrot do bloga
/
/
uiux
/
Co to są badania jakościowe

Co to są badania jakościowe

Hauer Mateusz LinkedIn
Co to są badania jakościowe

Co odróżnia cechy jakościowe od tych ilościowych?


Badania ilościowe skupiają się głównie na "ile?", podczas gdy badania jakościowe stawiają sobie pytania "co?", "gdzie?", "jak?", oraz "dlaczego?". Te pierwsze są bardziej konkretne, podczas gdy te drugie mają bardziej eksploracyjny charakter. Próby w badaniach ilościowych są często losowe lub oparte na konkretnych liczbach, w przeciwieństwie do celowych wyborów przy badaniach jakościowych. Zazwyczaj próby w ilościowych badaniach są znacznie większe niż w jakościowych. Dodatkowo, badania ilościowe mają możliwość dokonywania ilościowych uogólnień wyników na populację, czego nie można zrobić w przypadku badań jakościowych.

Sprawdź również co to są badania ilościowe


spis treści:

 1. metody badań
 2. jak wykorzystać badania
 3. metody i sposobu przeprowadzania analizy badań
 4. przygotowanie projektu badania
 5. paradygmaty badań jakościowych
 6. zastosowanie badań jakościowych
 7. FAQ - najczęściej zadawane pytania

Metody badań jakościowych

Metody wykorzystywane w obszarze badań jakościowych obejmują:

IDI - indywidualne wywiady pogłębione, przeprowadzane z pojedynczym respondentem


Jest to jedna z popularnych metod badań jakościowych, opierająca się na rozmowie między moderatorem a respondentem. Jej celem jest zdobycie istotnych informacji oraz zrozumienie postaw, intencji i motywacji osoby badanej. Mimo wcześniej przygotowanego scenariusza, rozmowa ma charakter otwarty, pozwalając moderatorowi na zgłębianie ważnych kwestii. Wywiady IDI są wykorzystywane szczególnie w przypadku trudnego dostępu do badanych grup lub gdy tematy są drażliwe i kontrowersyjne, z którymi większość osób nie chciałaby publicznie dyskutować. Podobnie jak w przypadku grup fokusowych, rozmowy IDI zazwyczaj są rejestrowane, co umożliwia dokładną analizę wyników na podstawie serii niezależnych wywiadów.


FGI - wywiady grupowe z fokusem na grupę, nazywane również fokusami.


To jedna z często wykorzystywanych technik badań jakościowych. To kontrolowana dyskusja grupowa prowadzona przez moderatora, bazująca na z góry przygotowanym scenariuszu. Przebieg tych rozmów jest zazwyczaj rejestrowany. FGI często stosuje się do testowania nowych koncepcji, takich jak logo, opakowania czy reklamy, a także do zgłębiania zachowań konsumentów. Ta metoda cechuje się kreatywnym podejściem oraz inspirującym charakterem, co umożliwia głębszą analizę badanego tematu.

Obserwacja - monitorowanie zachowania się zjawisk

Desk research - analiza różnorodnych materiałów, takich jak strony internetowe czy dokumenty archiwalne

Metodologia desk research polega na analizie informacji pozyskanych z różnych źródeł wtórnych, takich jak dokumenty, publikacje naukowe czy raporty dostępne w internecie lub bibliotekach. Głównym celem tej metody jest uzyskanie szerokiego spojrzenia na dany problem lub zagadnienie oraz weryfikacja i uzupełnienie wiedzy na dany temat. Jest to szczególnie przydatne podejście w badaniach dotyczących wydarzeń historycznych czy teoretycznych analizach.

Jak możemy wykorzystać badania jakościowe?


Badania jakościowe są używane, gdy chcemy :

 • dogłębnie zbadać i zrozumieć zachowanie określonej grupy osób,
 • zrozumieć specyficzne zjawisko,
 • poznać jak użytkownicy znajdują nasze założenia projektowe,
 • poznać i zweryfikować wybrany proces


Metody i sposoby przeprowadzania analiz jakościowych

W badaniach jakościowych istotne jest elastyczne podejście do pozyskiwania informacji. Poprzez pytania otwarte, które pozwalają na dowolne odpowiedzi, można uzyskać istotne dane. Przygotowany plan i pytania stanowią jedynie punkt wyjścia do pogłębionej dyskusji, której charakter jest przeważnie eksploracyjny.


Zobacz naszą ofertę:

Przygotowanie projektu badania jakościowego

Kiedy agencja badawcza otrzymuje zadanie stworzenia projektu badania jakościowego, zleceniodawca powinien dostarczyć kluczowych informacji dotyczących wielu aspektów badania. Wśród najczęstszych kwestii znajdują się:

 1. Argumentacja potrzeby przeprowadzenia badania - uwzględnienie problemu i celu badania, a także krótki opis otoczenia rynkowego, produktu lub usługi, a także analiza grupy docelowej.
 2. Zapotrzebowanie na informacje - opis niezbędnych danych potrzebnych zleceniodawcy.
 3. Zakres tematyczny badania - mówienie o czynnikach wpływających na zaspokojenie potrzeb klientów, postrzeganie marki, wizerunek firmy, ocena obsługi klienta, preferencje dotyczące opakowania, analiza projektów reklamowych i innych.
 4. Zakres uczestników badania - identyfikacja konkretnych osób lub grup, które będą obiektem badania: klienci, konsumenci, konkurencja, personel firm. Czy dostępne są informacje o potencjalnych uczestnikach? Jakiej wielkości próba jest planowana? Jakie kryteria wyboru są określone dla uczestników badania?
 5. Zasięg geograficzny badania - wyznaczenie lokalizacji badania, liczby i rodzajów lokalizacji.
 6. Częstotliwość prowadzenia badań - planowany harmonogram przeprowadzania badań, czy będą one cykliczne i w jakim odstępie czasowym?
 7. Metodyka i organizacja badania - wybór metody badawczej i miejsca przeprowadzenia (np. w siedzibie firmy, w internecie, w laboratorium badań jakościowych). Czy planowane jest wykorzystanie dodatkowych materiałów badawczych, takich jak projekty reklamowe czy opakowania produktów?
 8. Zakres analizy danych - czy przewiduje się porównanie wyników z poprzednimi badaniami lub danymi historycznymi?
 9. Forma prezentacji wyników - potrzeba raportu pisemnego, transkrypcji, nagrań audio lub wideo, zdjęć. W jakim języku oczekuje się opracowania wyników końcowych?
 10. Planowany harmonogram - ustalenie terminów realizacji poszczególnych etapów badania.
 11. Budżet - alokacja finansowa przeznaczona na realizację projektu.

Sprawdź również:

Paradygmaty badań jakościowych

Według teorii J. Gubrima i J. Holsteina, badacze jakościowi operują na styku między reprezentacją a faktycznymi zdarzeniami, co prowadzi do wyodrębnienia czterech kluczowych nurtów metod jakościowych.


Naturalizm - skupia się na obserwacji otoczenia zewnętrznego, zamiast narzucania własnych opinii. Badania koncentrują się na opisie stanu, bardziej niż na jego wyjaśnieniu. Preferuje się wywiady i obserwacje.

Etnometodologia -zakłada analizę ukrytych wzorców w rozmowach, nie tylko na tym, co zostaje wprost powiedziane przez badanych. Nagrania wideo i audio są preferowane.

Emocjonalizm - opiera się na bliskim kontakcie z obiektem badań. Ułatwia zrozumienie doświadczeń innych poprzez skupienie się na emocjach. Badacze korzystają z wywiadów.

Postmodernizm - skupia się na dekonstrukcji koncepcji terenu i obiektu badań. To podejście ma na celu przeanalizowanie oraz odkrycie nowych wymiarów obiektu badań.

Zastosowanie badań jakościowych

Badania jakościowe w obszarze badań rynkowych służą do zdobywania informacji o produktach, usługach i rynkach. To proces pozyskiwania danych od klientów, wykorzystujący zaawansowane techniki ankietowe. Przeprowadzenie takiego badania umożliwia przedsiębiorstwom zrozumienie motywacji, zachowań i potrzeb swoich klientów.

Te badania korzystają z różnorodnych technik, takich jak pogłębione wywiady, grupy fokusowe i obserwacje, które pozwalają na zrozumienie postaw, opinii, potrzeb i działań konsumentów. Badania rynkowe mogą pomóc firmom zrozumieć, czy ich produkt spełnia wymagania rynku, a także w jaki sposób powinien być dostosowany, aby odnieść sukces.

Badania jakościowe są szczególnie cenne dla firm, które pragną lepiej poznać swoją klientelę i dostosować ofertę do ich potrzeb. Te badania pozwalają na zbadanie reakcji klientów na produkty, monitorowanie zmieniających się trendów i zapotrzebowania rynkowego. Pomagają również ocenić, jak produkt jest postrzegany na rynku i w jaki sposób można go dopasować do oczekiwań klientów.


FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy wykonać badanie jakościowe?

Badania jakościowe powinny być przeprowadzane na etapie tworzenia, produkcji lub modyfikacji produktu lub usługi.


Jakie zalety niesie ze sobą przeprowadzenie badań dogłębnych?

Badania jakościowe wspomagają wykrywanie problemów na wczesnym etapie rozwoju badanego zagadnienia, co skutkuje obniżeniem kosztów i ułatwia zarządzanie projektem produktu lub usługi.


Jakie narzędzia i techniki wykorzystuje się w badaniach jakościowych?

Badania jakościowe obejmują różnorodne metody w zależności od produktu i kontekstu, takie jak audyty, testy laboratoryjne, ankiety czy gromadzenie danych.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing